Przetargi

_______________________________________________________________________________

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Nr 2 przy ul. Kościuszki/Jagiełły w Proszowicach

ogłasza

PRZETARG OFERTOWY

na wykonanie

termomodernizacji budynku wielorodzinnego Nr 2 przy ul. Kościuszki/Jagiełły w Proszowicach

Wymagany cykl realizacji: maj - lipiec 2015 r.

Oględzin obiektu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z Działem Technicznym Administratora budynku.

Szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Wojtusik - tel./fax (12) 386-13-24  e-mail: kzgm@pro.onet.pl

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • nazwę, siedzibę i status prawny firmy lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,
  • szczegółowy określony przedmiot oferty,
  • cenę określoną cyfrowo i słownie (netto i brutto),
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i warunkami przetargu,
  • datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby umocowanej.

Kryterium wyboru oferty będzie cena.

Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 maja 2015 roku do godziny 14:00 na adres Administratora budynku:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „KZGM” Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice

z dopiskiem „Termomodernizacja”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej P.P.U. „KZGM” przy ul. Jagiełły 25 na pierwszym piętrze.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały do przetargu zostały zamieszczone również na stronie internetowej:

www.kzgm.pl  w zakładce Przetargi.

 

Załączniki: 

 

_______________________________________________________________________________

Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej budynku Nr 2 przy ul. Kościuszki/Jagiełły w Proszowicach

ogłasza

PRZETARG OFERTOWY

na wykonanie

instalacji gazowej oraz centralnego ogrzewania w budynku wielorodzinnym Nr 2 przy ul. Kościuszki/Jagiełły w Proszowicach.

Wymagany cykl realizacji: maj - sierpień 2015 r.

Oględzin obiektu można dokonać po uprzednim uzgodnieniu z Działem Technicznym Administratora budynku.

Szczegółowych informacji udziela p. Krzysztof Wojtusik - tel./fax (12) 386-13-24  e-mail: kzgm@pro.onet.pl

Pisemna oferta powinna zawierać:

  • nazwę, siedzibę i status prawny firmy lub imię i nazwisko oraz adres oferenta,
  • szczegółowy określony przedmiot oferty,
  • cenę określoną cyfrowo i słownie (netto i brutto),
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem faktycznym i warunkami przetargu,
  • datę sporządzenia oferty oraz podpis oferenta lub osoby umocowanej.

Kryterium wyboru oferty będzie cena.

Oferty z podaniem ceny prosimy składać w zamkniętych kopertach do dnia 14 maja 2015 roku do godziny 14:00 na adres Administratora budynku:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „KZGM” Sp. z o.o.

ul. Jagiełły 25, 32-100 Proszowice

z dopiskiem „Instalacje”

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 maja 2015 roku o godzinie 12:00 w sali konferencyjnej P.P.U. „KZGM” przy ul. Jagiełły 25 na pierwszym piętrze.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Materiały do przetargu zostały zamieszczone również na stronie internetowej:

www.kzgm.pl   w zakładce Przetargi.

 

Załączniki: 

 

_______________________________________________________________________________