RODO - informacje

_______________________________________________________________________________

 

Szanowni Państwo.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku w przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("Rozporządzenie RODO") jednym z wymogów tego aktu jest obowiązek poinformowania klientów, kontrahentów oraz podmiotów, których dane osobowe są przetwarzane, o sposobach i celach przetwarzania danych przez podmioty przetwarzające dane osobowe.

Uprzejmie informujemy, że Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o. w Proszowicach w związku z prowadzoną działalnością, przetwarza dane osobowe otrzymane od osób, których dane dotyczą, jak również w inny sposób, w tym pozyskanie z rejestrów publicznych.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o. przetwarza następujące dane osobowe:

  1. Osób fizycznych zamieszkałych w budynkach wspólnot mieszkaniowych, komunalnego zasobu gminy i obiektów komercyjnych, pochodzące bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w inny sposób niż od osób, których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.
  2. Osób fizycznych prowadzących lub kierujących podmiotami gospodarczymi, pochodzące bezpośrednio od osób, których dane dotyczą lub pozyskane w inny sposób niż od osób których dane dotyczą, w tym pozyskane z publicznych rejestrów.
  3. Dane kontaktowe pracowników, przedstawicieli i reprezentantów, mieszkańców, klientów, kontrahentów, pozyskane od osób, których dane dotyczą, w tym również ujawnione w jawnych, publicznych rejestrach.

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe wyłącznie w przypadkach, w których:

  1. Osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
  2. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy.
  3. Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Usługowym "KZGM" Sp. z o.o. w Proszowicach.
  4. Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających w prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o. lub jego kontrahentów oraz klientów.

 

Niniejsza informacja została sporządzona w ramach obowiązku spoczywającego na administratorach danych osobowych w odniesieniu do usług świadczonych przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o. w Proszowicach. Dokument ten stanowi o podstawowych zasadach stosowanych w zakresie danych osobowych. W sytuacjach gdy przekazujecie Państwo jakiekolwiek dane osobowe zakładamy, że w zakresie tychże danych zostały przez Państwa spełnione wszelkie obowiązki wymagane rozporządzeniem RODO. Jako administrator danych osobowych zapewniamy i utrzymujemy fizyczne, techniczne, elektroniczne, proceduralne oraz organizacyjne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę danych osobowych przed przypadkową, nieuprawnioną zmianą, utratą, uszkodzeniem, ujawnieniem czy dostępem osób nieuprawnionych.

              

 

 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "KZGM" Sp. z o.o.

w Proszowicach